Modifying GANTT Charts inside Power BI

CPM and BI