Modifying GANTT Charts inside Power BI

Drag and Drop